• Kontakt

  Telefon: + 385 1 4573 937

  Fax: +385 1 4611 032

  Skype: mmh-cyn

 • Adresa

  Selska cesta 112c,
  10 000 Zagreb,
  Hrvatska


NAŠI DONATORI

Mreža mladih Hrvatske ulaže napore u osiguravanju vjerodostojnosti i istinitosti informacija koje prenosi putem svog info-servisa "Mladi info". Međutim, Mreža mladih Hrvatske nije u mogućnosti jamčiti potpunu vjerodostojnost i istinitost informacija i odriče se odgovornosti za eventualne štete nastale korištenjem istih.


Sva prava pridržana 2007. - 2019. MMH.
Razvoj i održavanje: invento*

Upoznajte rad platFORMATa


Ovdje možete vidjeti primjere jednostavnih radionica i treninga koje su članovi/ce platFORMATa osmislili i koje često održavaju. Možete se upoznati s nekim od tema kojima se bavimo te načinima rada.

 

 
 
 
UVOD U AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH 
 
Sudjelovanje mladih podrazumijeva koncept sudjelovanja mladih u donošenju odluka te je oblik partnerstva između mladih i odraslih (donosioca odluka).
Nije dovoljno samo reći da li mladi sudjeluju i ne sudjeluju u procesima i donošenju odluka. Postoji više razina sudjelovanja (uključenosti) i preuzimanja odgovornosti, ovisno o lokalnoj situaciji, resursima, potrebama i razini iskustva. Kad se priča o sudjelovanju mladih potrebno je pričati i o sudjelovanju u čemu?!
Ujedinjeni narodi 2006 godine su razvili područja projekata/programa sudjelovanja mladih i svrstali ih u četiri kategorije:
- ekonomsko sudjelovanje – vezano na zaposlenost, rad, ekonomski razvoj, suzbijanje siromaštva,
- političko sudjelovanje -  obzirom na autoritet i vlade, javne politike, utjecaj na raspodjelu sredstava na raznim razinama i sl.,
- socijalno sudjelovanje – uključenost u život lokalne zajednice, odgovaranje na lokalne probleme i izazove,
- kulturno sudjelovanje – s obzirom na razne oblike umjetnosti i izražavanja (vizualno, glazba, film, ples, itd.)
Vijeće Europe je usvojilo Revidiranu Povelju o sudjelovanju mladih u životu lokalne i regionalne sredine koja daje smjernice lokalnim i nacionalnim vlastima o obavezi uključivanja mladih. 
 
Modul je namijenjen voditeljima, mladim liderima i aktivistima udruga mladih i za mlade koji žele upotpuniti svoje znanje o aktivnom sudjelovanju mladih i dobiti nova saznanja i reference za daljnji rad na ovoj temi te primjenu u svojim aktivnostima.
 
CILJIVI: 
- promišljanje o različitom razumijevanju, konceptu i dimenzijama sudjelovanja mladih,
- kritičko promišljanje o aktivnom sudjelovanju u društvu, 
- osnaživanje mladih na kreativno iskorištavanje vlastita potencijala za pozitivne društvene promjene i prihvaćanje odgovornosti za razvoj zajednica.
 
TEME:
- aktivno sudjelovanje mladih u društvu (definicije, dileme),
- razine i oblici sudjelovanja mladih,
- osobna iskustva s aktivnim sudjelovanjem.
 
TRAJANJE: jednodnevna radionica u trajanju od 6 sati
 
 
 
 
 
POLITIKE ZA MLADE – SUDJELOVANJE MLADIH U RAZVOJU ZAJEDNICE 
 
Politika za mlade predstavlja skup načela, vrijednosti, stavova, ciljeva i akcija u svrhu poboljšanja kvalitete života društvene skupine mladih; najčešće je materijalizirana u strateškom dokumentu tj. nacionalnom ili lokalnom (gradskom, općinskom ili županijskom) programu za mlade. Kvalitetna politika za mlade primarno je odgovornost lokalnih vlasti međutim mladi i njihovi načini organiziranja neposredno mogu utjecati vlastitim interesom i participacijom na kvalitetu te politike. 
 
Modul je namijenjen mladim liderima iz savjeta mladih, udruga mladih i drugih oblika organiziranja mladih te predstavnicima jedinica lokalnih i područnih samouprava. 
 
CILJIVI: 
- upoznati sudionike s konceptom nacionalne i lokalne politike za mlade te institucionalnim okvirom razvoja politike za mlade,
- upoznati sudionike s oblicima organiziranja mladih i sudjelovanja mladih u razvoju kvalitetne politike za mlade i unapređenja kvalitete života mladih u zajednicama, 
- potaknuti mlade na širu suradnju mladih i lokalne uprave i samouprave,
- osnažiti mlade na aktivnu društvenu participaciju.
 
TEME:
- politika za mlade – koncept, elementi, izazovi,
- oblici sudjelovanja mladih i organiziranja mladih,
- konkretni primjeri iz prakse,
- osobna iskustva s razvojem politike za mlade.
 
TRAJANJE: jednodnevna radionica u trajanju od 6 sati do 4-dnevnog treninga 
 
 
 
 
 
UVOD U STRATEŠKO PLANIRANJE
 
Strateško planiranje je proces i metoda upravljanja u svrhu prilagodbe okolini koja se mijenja, a provode ga lokalne samouprave, državna uprava, institucije javnog sektora, udruge i tvrtke. 
Strateško planiranje je proces utvrđivanja sadašnjeg stanja i željenog budućeg stanja, tj. određivanja dugoročnih ciljeva organizacije i utvrđivanje najboljih načina za ostvarivanje tih ciljeva, Strateški plan kao dokument odgovara na pitanja: Gdje smo sada? Gdje želimo ići?, Kako to ostvariti?
 
Modul je namijenjen voditeljima i menadžerima udruga mladih i za mlade koji žele naučiti što je strateško planiranje i upoznati se s njegovim alatima. Modul je prilagođen organizacijama koje imaju strateški plan i pripremaju se za reviziju istog kao i za organizaciju koje se po prvi put pripremaju za izradu strateškog plana.
 
CILJIVI: 
- upoznavanje s procesom strateškog planiranja,
- upoznavanje s metodologijom strateškog planiranja,
- razvijanje vještina i znanja za korištenje alata za izradu strateškog plana,
- izrada strateškog plana organizacije i njegova revizija.
 
TEME:
- strateško planiranje kao proces i metoda,
- planiranje strateškog planiranja (tko sve treba biti uključen, dinamika, potrebni resursi i sl.),
- analiza stanja i okruženja (SWOT, analiza dionika, analiza projekata i programa i sl.),
- vizija, misija i vrijednosti,
- strateški ciljevi (opći i posebni) i definiranje prioriteta,
- operativni plan, 
- praćenje, revizija i evaluacija.
 
 
TRAJANJE: dvodnevna radionica u trajanju od 6 do 12 sati
 
 
 
 
 
SURADNJA I PROCESI DONOŠENJA ODLUKA
 
Tema ovog modula tiče se principa i modela suradnje te načina i oblika sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka. Suradnja i donošenje odluka dio su grupnih procesa izgradnje zajedničkih ideja i vizija uz konstruktivnu i ravnopravnu komunikaciju i odnose. Modul stavlja u fokus načine suradnje kroz konkretne primjere te kvalitetu i korisnost grupne dinamike u zajedničkim procesima donošenja odluka. Naglasak je na sudioničkoj demokratskoj praksi.
 
Modul je namijenjen mladim liderima iz savjeta mladih, udruga mladih i drugih oblika organiziranja mladih te predstavnicima jedinica lokalnih i područnih samouprava. 
 
CILJEVI: 
- Poticanje sudionika na razvijanje raznolikih načina suradnje, 
- Osnaživanje sudionika na participativne procese razmjene i izgradnje zajedničkih ideja,
- Poticanje sudionika na primjenu modela suradnje između mladih i predstavnika vlasti te mladih i oblika organiziranja međusobno,
- Razvijanje modela uključivanja mladih u procese donošenja odluka na razini zajednica,
- Poticanje opće društvene i političke participacije mladih.
 
TEME:
- Načini i modeli suradnje – prednosti i dileme,
- Procesi donošenja odluka – modeli, principi i poteškoće,
- Primjeri iz prakse. 
 
TRAJANJE: jednodnevna radionica u trajanju od 6 sati do 2-dnevnog treninga 
 
 
 
 
 
EUROPSKO GRAĐANSTVO U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU MLADIH
 
Vijeće Europe i Europska komisija postavili su "europsko (aktivno) građanstvo" top prioritetom u svojem partnerskom sporazumu o europskim usavršavanjima osoba uključenih u rad mladih. 
OK, poznajem koncept ali što ću ja s time? Zapravo što će to meni? Što meni taj koncept predstavlja u svakodnevnom životu kao mladoj osobi i/ili kao predstavniku strukture koja okuplja mlade?
 
Modul namijenjen predstavnicima udruga mladih i pojedincima koji rade u ovom području te bi željeli produbiti svoja znanja o istom te steći praktične vještine.
 
CILJEVI: 
- pojasniti pojmove vezane uz koncept Europskog građanstva i Europskih institucija,
- poticanje na promišljanje o značenju i utjecaju europskih procesa i politika vezanih za Europsko građanstvo na svakodnevni život mladih i  na organizirani rad mladih,
- stjecanje vještina za korištenje europske dimenzije za javno zagovaranje.
 
TEME:
- Pristup i koncept Europskog građanstva (Vijeće Europe vs Europska Unija), 
- Europske institucije i zagovaranje za pitanja mladih,
- Europsko građanstvo na lokalnoj razini, što i kako dalje.
 
METODOLOGIJA: Sukladno principima neformalnog učenja i ciklusa iskustvenog učenja, trening će biti dinamična kombinacija teoretskih izlaganja, rasprava, individualnih i grupnih promišljanja, rada u malim skupinama, radu na primjerima iz prakse te simulacijama.
 
TRAJANJE: dvodnevni trening u trajanju od 6 sati efektivnog rada 
 
 
 
 
 
UVOD U EUROPSKO GRAĐANSTVO
 
Vijeće Europe i Europska komisija postavili su "europsko (aktivno) građanstvo" top prioritetom u svojem partnerskom sporazumu o europskim usavršavanjima voditelja mladih. 
 
Kako potaknuti mlade da se uključe više u društvo? Europa? Što ta zajednica predstavlja ljudima? Da li vidimo Europu kao zajednicu kojoj pripadamo? Zajednica u kojem smislu (političkom, geografskom, ekonomskom? Gdje Europa prestaje? Europska Unija i Europa? Zašto malo broj mladih glasa na europskim izborima? Ima li Europa budućnost? Državljanstvo vs. građanstvo? Kako možemo koristiti institucije i mehanizme dostupne za bolji položaj, život i rad pojedinaca ali i udruga?
 
Modul namijenjen predstavnicima udruga mladih i pojedincima koji rade u ovom području te bi željeli produbiti svoja znanja o istom.
 
CILJEVI: 
- pojasniti pojmove vezane uz koncept Europskog građanstva i europskih institucija,
- poticanje na promišljanje o značenju i utjecaju europskih procesa i politika vezanih za Europsko građanstvo na svakodnevni život mladih i  na organizirani rad mladih.
 
TEME:
- Vijeće Europe vs Europska Unija,
- institucije VE i EU,
- Europsko građanstvo vs. državljanstvo EU,
- Europski identitet,
- Europsko građanstvo na lokalnoj razini.
 
METODOLOGIJA: Zasnovano na principima neformalnog učenja radionica će biti dinamična kombinacija teoretskih izlaganja, rasprava, individualnih i grupnih promišljanja te radu na primjerima iz prakse.
 
TRAJANJE: jednodnevna radionica 
 Podijeli zanimljivost sa društvom: